در کدام گزینه منادا حذف نشده‌است؟

گزینه یک

گفتم ای عشق من از چیز دگر می‌ترسم
گفت آن چیز دگرنیست دگر هیچ مگو

گزینه دو

ای صفا و ای وفا در جور عشق
ای خوشا و ای خوشا اقبال عشق

گزینه سه

چون مه چارده شب را تو بر آرای به حسن
ای به شب‌ها و سحرها به دعا جُستۀ من

گزینه چهار

از بهر خدا سایه ز من باز مگیر ای سایۀ رحمت خدا سایۀ تو

گزینه 1

گزینۀ 1: در اینجا شاعر واقعاً عشق را صدا می‌زند // گزینۀ 2: «ای» در اینجا اصلاً حرف ندا نیست و برای تأکید آمده است. // گزینۀ 3: در اینجا منادا «کسی که» است و حذف شده‌است. // گزینۀ 4: ای [کسی که] سایۀ رحمت خداست رحمت تو.

به بالای صفحه بردن