در کدام گزینه منادا وجود ندارد؟

گزینه یک

آن سفرکرده که صد قافله دل همره اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش

گزینه دو

مه من چرا نباشد جگرم هزار پاره
که اسیر صد بلایم ز رخت به یک اشاره

گزینه سه

اَبنای روزگار، غلامان به زر خرند سعدی تو را به طوع و ارادت غلام شد

گزینه چهار

دیدی آن قهقهۀ کبک خرامان حافظ که ز سرپنجۀ شاهین قضا غافل بود

گزینه 3

«سعدی» در این گزینه نهاد است. بررسی سایر گزینه‌ها: 1) منادا: خدا 2) منادا: مه من 4) منادا: حافظ

به بالای صفحه بردن