در کدام گزینه «مُمال» به‌کار رفته است؟

گزینه یک

جلیل

گزینه دو

سهیل

گزینه سه

اسلیمی

گزینه چهار

اقلیمی

گزینه 3

در «مُمال» باید کلمۀ تغییر یافته معنای جدیدی پیدا کند که فقط در این گزینه این اتّفاق افتاده است.

به بالای صفحه بردن