در کدام گزینه نادرستی املایی وجود دارد؟

گزینه یک

تفضیل و ترجیه فضایل بر رزایل مشهود است.

گزینه دو

ملک می‌داند و اتباع هم گواهی دریغ ندارند.

گزینه سه

بر رای انور مَلک مستور نماند که در کشف شبهت، هیچ چیز چون تأنی نیست.

گزینه چهار

از غلوّ و مبالغت در تفتیش کار من، چاره نیست.

گزینه 1

تصحیح واژه‌هایی که املای آنها نادرست است: ترجیه← ترجیح: برتری دادن رزایل ← رذایل = جمع رذیلت، فرومایگی‌ها - پستی‌ها

به بالای صفحه بردن