در کدام گزینه نقش دستوری «متمم» دیده می‌شود؟

گزینه یک

وان همه هنگامه دریا بدید

گزینه دو

دید یکی بحر خروشنده‌ای

گزینه سه

تاج سر گلبن و صحرا منم

گزینه چهار

داده تنش بر تن ساحل یله

گزینه 4

متمم در جمله‌ای می‌آید که فعل آن به متمم نیاز داشته باشد و حرف اضافۀ اختصاصی داشته باشد. فعل گزینۀ 4 «تکیه دادن» است که به متمم نیاز دارد و حرف اضافۀ اختصاصی آن «به» یا «بر» می‌باشد. فعل گزینۀ 1 و 2 فقط مفعول می‌خواهد و فعل گزینۀ 3 اسنادی است و فقط مسندی می‌گیرد.

به بالای صفحه بردن