در کدام گزینه نمی‌توان «طنز» یافت؟

گزینه یک

پیام دادم و گفتم بیا خوشم می دار جواب دادی و گفتی که من خوشم بی تو

گزینه دو

گناه اگر چه نبود اختیار ما حافظ تو در طریق ادب باش گو گناه من است

گزینه سه

ز پادشاه و گدا فارغم بحمد اللّه گدای خاک در دوست پادشاه من است

گزینه چهار

تو را ببینم و خواهم که خاک پای تو باشم مرا ببینی و چون باد بگذری که ندیدم

گزینه 3

گزینه «3» شاعر می‌خواهد ارادت خود به معشوق را اثبات کند. اما در سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1» حاضر جوابی معشوق باعث به‌وجود آمدن طنز شده است. گزینۀ «2» شاعر با بحث «جبر و اختیار» شوخی می‌کند. گزینۀ «4» ارادت شاعر به معشوق و در مقابل بی اعتنایی معشوق، با زبان طنز بیان شده است.

به بالای صفحه بردن