در کدام گزینه نهاد محذوف نیست؟

گزینه یک

باغ ز من صاحب پیرایه شد

گزینه دو

رفت و ز مبدأ چو کمی گشت دور

گزینه سه

خواست کز آن ورطه قدم در کشد

گزینه چهار

وان همه هنگامه دریا بدید

گزینه 1

«باغ» در گزینۀ 1 نهاد است.

به بالای صفحه بردن