در کدام گزینه نوع حذف (از نظر قرینۀ لفظی و معنوی) با گزینه‌های دیگر فرق دارد؟

گزینه یک

به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز
به یاد یک جهت حق‌گزار ما نرسد

گزینه دو

می‌ خور که صد گناه ز اغیار در حجاب
بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند

گزینه سه

هوا مسیح‌نفس گشت و باد نافه‌گشای
درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد

گزینه چهار

جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز باطل در این خیال که اکسیر می‌کنند

گزینه 3

در گزینۀ (3) حذف به قرینۀ لفظی است (هوا مسیح‌نفس گشت و باد نافه‌گشای گشت) اما در سایر گزینه‌ها حذف به قرینۀ معنوی است زیرا قسمت محذوف در عبارت نیامده است. گزینۀ (1): به حق صحبت دیرین (قسم می‌خورم) که... گزینۀ (2): بهتر ز طاعتی (است) که با... گزینۀ (4): باطل در این خیال (هستند) ←در این خیال باطل هستند.

به بالای صفحه بردن