در کدام گزینه هر دو ضمیر متصل، یک نقش دستوری گرفته‌اند؟

گزینه یک

من مدتی است ابر بهارم برای تو
باید ولم کنند ببارم برای تو

گزینه دو

بگو به من که همان آدم همیشگی‌ام؟ نه ... مدتی است تغییر کرده حالاتم

گزینه سه

نه راه پیش مانده برایم نه راه پس
پل‌های امن پشت سرم را شکسته‌اند

گزینه چهار

من ماهی‌ام، تو آب، تو ماهی و من آفتاب یاری برای من تو و یارم برای تو

گزینه 4

ضمیرهای متصل در این بیت نقش دستوری واحدی دارند: «یاری برای من تو» و «یارم برای تو» در هر دو حالت، ضمیر متصل شناسه است، یعنی برای تو یار هستم و تو یار من هستی. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: ابر بهارم ← ابر بهار هستم. باید ولم کنند ← باید مرا ول کنند. «م» نقش مفعولی دارد. گزینۀ «2»: آدم همیشگی‌ام ← آدم همیشگی هستم. حالاتم ← حالات من. «م» نقش مضاف‌الیهی دارد. گزینۀ «3»: مانده برایم ← برای من. «م» نقش متممی دارد. پشت سرم را ← پشت سر من را. «م» نقش مضاف‌الیهی دارد.

به بالای صفحه بردن