در کدام گزینه هر دو نوع جناس (همسان و ناهمسان) دیده نمی‌شود؟

گزینه یک

دوش آگهی ز یار سفر کرده داد باد
من نیز دل به باد دهم هر چه باد باد

گزینه دو

بارها بار به درگاه تو دارند رقیبان
من که بارت برم، ای یار، چرا بار ندارم

گزینه سه

گلاب است گویی به جویش روان
همی شاد گردد ز بویش روان

گزینه چهار

چو شیرین گوش کرد آن بند چون نوش نهاد آن بند را چون حلقه در گوش

گزینه 4

در این گزینه فقط جناس ناهمسان (ناقص) هست: نوش و گوش. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: جناس همسان (تام) در باد: جریان هوا؛ باد: باشد / جناس ناهمسان (ناقص) در داد و باد. گزینۀ «2»: جناس همسان (تام) در بار: دفعه؛ بار: اجازۀ ملاقات؛ بار: بارِ حمل‌شونده / جناس ناهمسان (ناقص) در بار و یار. گزینۀ «3»: جناس همسان (تام) در روان: جاری؛ روان: روح و جان / جناس ناهمسان (ناقص) در جویش و بویش.

به بالای صفحه بردن