در کدام گزینه هر دو نوع حذف دیده می‌شود؟

گزینه یک

آنکه بر دامن احسان تواش دسترسی‌ست به دهان خاکش اگر نام ز حاتم ببرد

گزینه دو

من همان به که ازو نیک نگه دارم دل
که بد و نیک ندیده‌ست و ندارد نگهش

گزینه سه

ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن
تأثیر اختران شما نیز بگذرد

گزینه چهار

گفت حافظ من و تو محرم این راز نه‌ایم از می لعل حکایت کن و شیرین‌دهنان

گزینه 4

در این گزینه هر دو نوع حذف آمده است: گفت حافظ حالت خطابی دارد، منادا است و فعل آن به قرینۀ معنوی حذف شده است. در مصراع دوم از می لعل حکایت کن و از شیرین‌دهنان [حکایت کن] حذف به قرینۀ لفظی است.

به بالای صفحه بردن