در کدام گزینه هر دو نوع حذف فعل دیده می‌شود؟

گزینه یک

آن لعل دلکشش بین وان خندۀ دل‌آشوب
وان رفتن خوشش بین وان گام آرمیده

گزینه دو

یاد روزی که به خلوتگه عشاق روم
طرب‌انگیز و طرب‌خیز و طرب‌زاد شوم

گزینه سه

تنت در جامه چون در جام باده
دلت در سینه چون در سیم آهن

گزینه چهار

از تاب آتش مِی، بر گرد عارضش خوی چون قطره‌های شبنم بر برگ گل چکیده

گزینه 2

تنها در بیت گزینۀ «2» است که هم حذف به قرینۀ لفظی داریم و هم حذف به قرینۀ معنوی: یاد روزی که به خلوتگه عشاق بروم [شاد باد] (قرینۀ معنوی) طرب‌انگیز [شوم] و طرب‌خیز [شوم] و طرب‌زاد شوم. (قرینۀ لفظی) گزینۀ «1»: قرینۀ لفظی و گزینه‌های «3 و 4» قرینه معنوی است.

به بالای صفحه بردن