در کدام گزینه هر دو نوع واو عطف و ربط آمده است؟

گزینه یک

ای راحت جان و دل! عجب مانده‌ام تو در دل و دل تو را به جان می‌جوید

گزینه دو

عشق را رهنمای و ره نبود در طریقت سر و کله نبود

گزینه سه

چون عقل و هوش و دین و دلت را شراب برد آهنگ این سفر به چه اسباب می‌کنی

گزینه چهار

در گناه و در نیاز از توست هر کس را سؤال ز آن‌که جز بخشایش و بخشش نفرمایی جواب

گزینه 1

در گزینۀ «1» «و» اول (جان و دل) واو عطف است که دو نقش «جان» و «دل» را که ارزش یکسان دارند به هم معطوف کرده است. ای راحتِ _جان_ ، ای راحتِ _دل_ ← ای راحتِ جان و دل مضاف‌الیه مضاف‌الیه و «و» دوم (تو در دل و دل تو را ...) واو ربط است زیرا دو جمله را به هم ربط داده است. تو در دل [هستی] و دل تو را می‌جوید. نکتۀ مهم توجه به فعل حذف‌شدۀ «هستی» است. در سایر گزینه‌ها تمام واوها واو عطف هستند.

به بالای صفحه بردن