در کدام گزینه هر سه آرایۀ «جناس، تضاد و تشبیه» وجود دارد؟

گزینه یک

جز اين نيست پيدا که انسان دلي است
که او هست باقي و باقي فناست

گزینه دو

جهان جهان را به شادي گذار
مکن خویشتن را به غم مضطرب

گزینه سه

چو دونان در اين خاکدانِ دني
مباش از براي دو نان مضطرب

گزینه چهار

هنرمند بايد که باشد چو پيل کزين نوع هر جاي بسيار نيست

گزینه 1

جناس همسان: باقی (: جاودان) و باقی (: باقیمانده). / تضاد: هست و نیست. / تشبیه: انسان به دل تشبیه شده است.

به بالای صفحه بردن