در کدام گزینه همه‌ی کلمات هم خانواده نیستند؟

گزینه یک

تمیز - تمایز - متمایز

گزینه دو

عظمت - معظم - عظیم

گزینه سه

انحصار - حصر - منحصر

گزینه چهار

غلبه - مغلوب - مغابله

گزینه 4

مغابله هم‌خانواده نیست.

به بالای صفحه بردن