در کدام گزینه همه‌ی کلمات هم ریشه یا هم خانواده نیستند؟

گزینه یک

مهدی / هادی / هدایت

گزینه دو

علی / عالی / معلی

گزینه سه

منقلب / انقلاب / قابل

گزینه چهار

متین/ متن / متانت

گزینه 3

قابل با دیگر کلمات هم‌خانواده نیست

به بالای صفحه بردن