در کدام گزینه همۀ آرایه‌های «کنایه ـ حسن تعلیل ـ تشبیه ـ مراعات نظیر» وجود دارد؟

گزینه یک

بر طرب حمل مکن سرخی رویم که چو جام خون دل عکس برون می‌دهد از رخسارم

گزینه دو

نخواستم که بگویم حدیث عشق و چه حاجت که آب دیدۀ سرخم بگفت و چهرۀ زردم

گزینه سه

عاقلان نقطۀ پرگار وجودند ولی
عشق داند که در این دایره سرگردانند

گزینه چهار

چه حاجت است به اظهار عشق پیش تو ما را که اشک گوید و رخسار زرد و رنگ پریده

گزینه 1

کنایه: سرخ‌رویی کنایه از شادی، خون دل کنایه از غم بسیار حسن تعلیل: سرخ بودن چهره را به دلیل خونین دل بودن می‌داند. تشبیه: چهره به جام (سرخی چهره همچو جام از خودش نیست و از محتویاتش است) مراعات نظیر: رو (چهره)، دل، رخسار

به بالای صفحه بردن