در کدام گزینه همۀ ارکان تشبیه ذکر شده‌اند؟

گزینه یک

حیف است طایری چو تو در خاکدانِ غم زین جا به آسمانِ وفا می‌فرستمت

گزینه دو

یا رب مگیرش ار چه دل چون کبوترم افکند و کشت و حرمتِ صید حرم نداشت

گزینه سه

آسوده بر کنار چو پرگار می‌شدم دوران چو نقطه عاقبتم در میان گرفت

گزینه چهار

در مملکت چو غرّش شیران گذشت و رفت این عوعو سگان شما نیز بگذرد

گزینه 3

من ← مشبه پرگار ← مشبهٌ‌به چو ← ادات تشبیه برکنار می‌شدن (رفتن) ← وجه شبه من ← مشبه نقطه ← مشبهٌ‌به چو ← ادات در میان گرفتن ← وجه شبه گزینۀ 1: وجه شبه ندارد / گزینۀ 2: وجه شبه ندارد / گزینۀ 4: اصلاً تشبیه ندارد، کلمۀ «چو» در معنای زمانی‌که و همانطوری‌که آمده است.

به بالای صفحه بردن