در کدام گزینه همۀ ترکیب‌ها «اضافۀ استعاری»‌اند؟

گزینه یک

لبِ استخر، گل هميشه بهار، سايش بال، عطر الهام

گزینه دو

دست مهربان مرگ، درخت عزيز، گل خيال، غرفۀ بلند آسمان

گزینه سه

سينۀ کوير، آغوش خوش‌بختي، سقف شب، دست طبيعت

گزینه چهار

پرندۀ بي خيال، چشمۀ موّاج نوازش، سايۀ پرواز، زبان گوياي خدا

گزینه 3

در اضافۀ استعاري يکي از اجزاء، لوازم يا اندام «مشبه‌به» محذوف به مشبّه نسبت داده مي‌شود. بررسي سایر گزينه‌ها: گزينۀ «1»: عطر الهام: اضافۀ استعاري گزينۀ «2»: دست... مرگ: اضافۀ استعاري گزينۀ «4»: پرندۀ بي خيال و سايۀ پرواز: اضافۀ استعاري

به بالای صفحه بردن