در کدام گزینه همۀ کلمات به‌درستی نوشته شده‌اند؟

گزینه یک

میغ، فارق، بقال

گزینه دو

جولقی، حاذق، تاس

گزینه سه

صدر، ناطق، دلق

گزینه چهار

تلطف، غظب، سفاهت

گزینه 3

بررسی موارد در سایر گزینه‌ها: گزینۀ ()(1): فارق ← فارغ گزینۀ ()(2): تاس ← طاس گزینۀ ()(4): غظب ← غضب

به بالای صفحه بردن