در کدام گزینه وابسته پیشین و هسته وجود دارد؟

گزینه یک

همی رنجه داری تن خویش را

گزینه دو

نهاده بر او چار پر عقاب

گزینه سه

کمان را بمالید رستم به چنگ

گزینه چهار

كه رهّام را جام باده‌ست جفت

گزینه 2

چهار پر عقاب چهار: وابسته پیشین پر: هسته

به بالای صفحه بردن