در کدام گزینه «واو عطف» به‌کار نرفته است؟

گزینه یک

زنگ نقاشی دلخواه و روان بود. خشکی نداشت.

گزینه دو

صاد معلم ما بود. آدمی افتاده و صاف.

گزینه سه

معلم پای تخته رسید. گچ را گرفت. برگشت و گفت.

گزینه چهار

دو گوش را بالا برد؛ از یال و غارب به زیر آمد.

گزینه 3

«واو عطف» بین دو نقش دستوری یکسان می‌آید. «واو عطف» بین دو اسم، صفت، ضمیر یا قید می‌آید. علی و حسین آمدند: بین دو اسم (منظور از اسم، اسمِ دستوری است نه نام افراد. نام افراد خود جزء اسم‌های دستوری‌اند.) من و او آمدیم: بین دو ضمیر علی آهسته و ملایم آمد: بین دو قید پدر خوب و مهربان آمد: بین دو صفت توجه: اگر واو عطف و کلمۀ قبل از آن را حذف کنیم، کلمۀ معطوف بعد از واو، همان نقشی را می‌گیرد که کلمۀ قبل واو گرفته بود. .را دیدمحسین––––مفعولمن.را دیدمحسین––––معطوف بهمفعولوعلی–––مفعولمن.را دیدمحسین_مفعولمن.را دیدمحسین_معطوف بهمفعولوعلی_مفعولمن «واو ربط» بین دو جمله یا دو فعل می‌آید و آن دو جمله را به هم ارتباط می‌دهد.

به بالای صفحه بردن