در کدام گزینه واژه‌ای با معنای «سفاهت» آمده است؟

گزینه یک

باد صبا دروغ‌زن است و تو راستگو آن‌جا به رغم باد صبا می‌فرستمت

گزینه دو

توسنی کردم ندانستم همی کز کشیدن تنگ‌تر گردد کمند

گزینه سه

حرف نزن این سخن عنوان مکن خواهش نافهمی انسان مکن

گزینه چهار

در کف شیر نر خونخواره‌ای غیر تسلیم و رضا کو چاره‌ای؟

گزینه 3

«سفاهت» به معنای نادانی یا نافهمی است.

به بالای صفحه بردن