در کدام گزینه واژه‌ای به تشدید نیاز دارد؟

گزینه یک

و این مرد پارسی دست‌تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمتی کند.

گزینه دو

همانا او را گمان شود که مرا در فضل مرتبه‌ای است.

گزینه سه

خلف صدق نیاکان هنرور خود بود.

گزینه چهار

کارش نگار نقشۀ قالی بود و در آن دستی نازک داشت.

گزینه 1

«مرمّت»: تشدید نیاز دارد.

به بالای صفحه بردن