در کدام گزینه واژه‌ای به معنی «کیسۀ بزرگ» آمده است؟

گزینه یک

ای باغبان ای باغبان در ما چه در پیچیده‌ای گر برده‌ایم انگور تو، تو برده‌ای انبان ما

گزینه دو

گفت و خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ یا رب این قلب شناسی ز که آموخته بود

گزینه سه

من این دلق مرقّع را بخواهم سوختن روزی که پیر می فروشانش به یک ساغر نمی‌گیرد

گزینه چهار

برو ای زاهد و بر درد کشان خرده مگِر که ندادند جز این تحفه به ما روز است

گزینه 1

انبان به معنای کیسۀ بزرگ است.

به بالای صفحه بردن