در کدام گزینه واژه‌ای نادرست معنی شده است؟

گزینه یک

(کام: دهان)، (نگارین: هنرمندانه)

گزینه دو

(مفتاح: کلید)، (گریز: چاره)

گزینه سه

(فراز: بالا)، (صورتک: نقاب)

گزینه چهار

(پیرایه: زیور)، (روا: جایز)

گزینه 2

گریز: فرار [واژۀ گزیر به معنی چاره است.]

به بالای صفحه بردن