در کدام گزینه واژه‌ای وجود دارد که با واژۀ «بوم» هم معناست؟

گزینه یک

ز نوای مرغ یا حق بشنو که در دل شب غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریارا

گزینه دو

ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز کان سوخته را جان شد و آواز نیامد

گزینه سه

مردی تذرو کشته را پرواز داده اسلام را در خامشی آواز داده

گزینه چهار

گر هزار است بلبل این باغ همه را نغمه و ترانه یکیست

گزینه 1

«مرغ یا حق» همان «جغد» است.

به بالای صفحه بردن