در کدام گزینه واژه‌ دو تلفّظی وجود ندارد؟

گزینه یک

میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است

گزینه دو

بسی رنج برد اندران روزگار به افسون و اندیشه بی‌شمار

گزینه سه

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند

گزینه چهار

هر کسی کو حاسد کیهان بود آن حسد خود مرگ جاویدان بود

گزینه 4

در گزینه 4 واژه دو تلفظی وجود ندارد اما در گزینه‌های دیگر به ترتیب واژه‌های « آسمان » ، « روزگار » و « یادگار» دو تلفظی هستند.

به بالای صفحه بردن