در کدام گزینه واژۀ (باره) معنای متفاوتی با بقیه دارد؟

گزینه یک

نشست از بر باره تیزرو چو از کوه سر برکشد ماه نو

گزینه دو

همی بست بر باره رهام تنگ به برگستوان بر زده توس جنگ

گزینه سه

به بالا برآمد به دژ بنگرید یکی ساده دژ آهنین باره دید

گزینه چهار

عنان و سنان و سپر داشتن به آورد گه باره برگاشتن

گزینه 3

در گزینۀ (3) در معنای دیوار قلعه است. و در دیگر گزینه‌ها به معنای اسب به‌کار رفته است.

به بالای صفحه بردن