در کدام گزینه واژۀ دو تلفظی دیده نمی‌شود؟

گزینه یک

به استواری معیار تازه بخشیدند شما نه مثل دماوند، او به مثل شماست

گزینه دو

ز مستکبران دلاور بترس از آن کاو نترسد ز داور بترس

گزینه سه

خورشید آسمان و زمین نور مشرقین پروردۀ کنار رسول خدا حسین

گزینه چهار

ناگه فتاد لرزه بر اطراف روزگار از چه؟ ز بیمِ تاختن ناگهان برف

گزینه 2

کلمات دو تلفظی موجود در گزینه‌های 1و3و4 به ترتیب عبارتند از: استوار – آسمان – روزگار

به بالای صفحه بردن