در کدام گزینه واژۀ «دو تلفظی» وجود دارد؟

گزینه یک

بضاعت نیاوردم الّا امید خدایا ز عفوم مکن ناامید

گزینه دو

من آنم ز پای اندر افتاده پیر
خدایا به فضل خودم دست ‌گیر

گزینه سه

کس از من سیه نامه‌تر دیده نیست
که هیچم فعال پسندیده نیست

گزینه چهار

جز این کاعتمادم به یاری توست امیدم به آمرزگاری توست

گزینه 4

«آمرزگار» یا «آمرزِگار» هر دو صحیح است و این واژه دو تلفظی است.

به بالای صفحه بردن