در کدام گزینه واژۀ «عالم» در معنی مجازی خود آمده است؟

گزینه یک

گدای کوی تو از هشت خلد مستغنی است
اسیر عشق تو از هر دو عالم آزاد است

گزینه دو

شاه شوریده‌سران، خوان من بی‌سامان را
زان که در کم‌خردی از همه عالم بیشم

گزینه سه

عالمی را یک سخن ویران کند
روبهان مرده را شیران کند

گزینه چهار

عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد

گزینه 2

در همۀ گزینه‌ها «عالَم» به معنی جهان است، فقط در گزینۀ «2» عالم در معنی مجازی «مردم عالَم» به کار رفته است.

به بالای صفحه بردن