در کدام گزینه واژۀ قافیه نقش دستوری متفاوتی با دیگر گزینه‌ها دارد؟

گزینه یک

در فراقت چو مرغ محبوسم
که تصور کند رهایی را

گزینه دو

آفتابی و بی تو نوری نیست
ذرّه‌ای این دل هوایی را

گزینه سه

خوی تیز از برای آن نبود
که ببرّند آشنایی را

گزینه چهار

شمع رخسارۀ تو می‌طلبم همچو پروانه روشنایی را

گزینه 2

واژه‌های قافیه: رهایی - هوایی - آشنایی - روشنایی ابتدا جملات پایان ابیات را از حالت بلاغی خارج می‌کنیم تا نوع «را» را بیابیم. در گزینۀ «2» واژۀ قافیه مضاف‌الیه متمم است. نوری نیست ذره‌ای این دل هوایی را ← ذره‌ای نور برای این دل هوایی نیست. هوایی مضاف‌الیه برای دل (متمم) است. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: تصور کند رهایی را ← رهایی را تصور کند ← رهایی مفعول گزینۀ «3»: ببرّد آشنایی را ← آشنایی را ببرد ← آشنایی مفعول گزینۀ «4»: می‌طلبم همچو پروانه روشنایی را ← روشنایی را چون پروانه می‌طلبم ← روشنایی مفعول

به بالای صفحه بردن