در کدام گزینه واژۀ «لعل» در معنای «سنگ قیمتی» آمده است؟

گزینه یک

گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت گفتا تو بندگی کن کاو بنده پرور آید

گزینه دو

ای رُخت چون خلد و لعلت سلسبیل سلسبیلت کرده جان و دل سبیل

گزینه سه

حالی آن لعل آبدار گشاد پیش آن ریگ آب دار نهاد

گزینه چهار

ز چشمم لعل رمانی چو می‌خندند می‌بارند ز رویم راز پنهانی چو می‌بینند می‌خوانند

گزینه 3

«لعل» در گزینه‌های «1» و «2» به‌معنای «لب» و در گزینۀ «4» به معنای «اشک» است.

به بالای صفحه بردن