در کدام گزینه واژۀ مشخّص شده به درستی معنی نشده است؟

گزینه یک

به لشکر، چنین گفت کاموس گرد که گر آسمان را بباید سپرد «واگذارکردن»

گزینه دو

تهمتن چنین داد پاسخ که نام
چه پرسی کزین پس نبینی تو کام «آرزو»

گزینه سه

مرا مادرم نام، مرگ تو کرد زمانه مرا پتک ترگ تو کرد «کلاه‌خود»

گزینه چهار

کشانی بدو گفت بی‌بارگی به کشتن دهی سر به یکبارگی «اسب»

گزینه 1

سپردن: طی کردن

به بالای صفحه بردن