در کدام گزینه کلمات هم‌خانواده به درستی نوشته نشده؟

گزینه یک

عداوت – معدوم - عدو

گزینه دو

کرم‌-‌تکریم‌-‌مکرّم

گزینه سه

ترحم‌-‌رحمان‌-‌رحم

گزینه چهار

صدیق‌‌-‌صادق‌-‌تصدیق

گزینه 1

گزینه‌ «1» کلمه‌ی « معدوم» با دیگر کلمات هم خانواده نیست.

به بالای صفحه بردن