در کدام گزینه کلمه غلط املایی دیده می‌شود؟

گزینه یک

قرب و نزدیکی

گزینه دو

غنا و توانگری

گزینه سه

جذر و مد

گزینه چهار

معرکه و میدان جنگ

گزینه 3

«جزر» با این معنا به معنای «پایین رفتن آب دریا» است.

به بالای صفحه بردن