در کدام گزینه کلمۀ مشخص‌شده در یک معنا به کار رفته است؟

گزینه یک

عشق شوری در نهاد ما نهاد
جان ما در بوتۀ سودا نهاد

گزینه دو

آتش است این بانگ نای و نیست باد
هر که این آتش ندارد نیست باد

گزینه سه

گو هر پیشش بنه تا کندت میر ده
کهنه ده و نو ستان دانه ده انبار بین

گزینه چهار

این جهان و آن جهان یک گوهر است در حقیقت کفر و دین و کیش نیست

گزینه 4

جهان ممکن است در جایی دو معنی داشته باشد (به معنی دنیا یا جهنده) اما اینجا تنها معنی دنیا می‌دهد.

به بالای صفحه بردن