در کدام گزینه «کنایه، تشخیص، تشبیه، حس‌آمیزی» وجود دارد؟

گزینه یک

ز آن لب که مژدۀ نفسش آب زندگی است دشنام تلخ هم به دعاگو نمی‌رسد

گزینه دو

ای گل که موج خنده‌ات از سر گذشته است آماده باش گریه تلخ گلاب را

گزینه سه

تا نباید گشتنم گرد در کس چون کلید بر در دل ز آرزو قفل شکیبایی زدم

گزینه چهار

دل در طلب خندۀ شیرین تو خون شد جان در طمع لعل شکرخای تو افتاده

گزینه 2

کنایه: موج خنده از سر گذشته کنایه از خندۀ بسیار تشخیص: خندیدن گل تشبیه: خنده به موج (اضافه تشبیهی) حس‌آمیزی: گریه تلخ

به بالای صفحه بردن