در کدام گزینه «ک» تصغیر به‌کار نرفته است؟

گزینه یک

خورجینکی بود که کتاب در آن می‌نهادم.

گزینه دو

باشد که ما را دمکی زیادتر در گرمابه گذارد.

گزینه سه

چون آن درمک‌ها پیش او نهادم در ما‌ نگریست.

گزینه چهار

کودکان بر در گرمابه بازی می‌کردند.

گزینه 4

توجه شود که «ک» تصغیر می‌تواند معنای «کوچکی» یا «تحقیر و ناچیزی» داشته باشد. در گزینۀ 1 و 2 معنای کوچکی و کمی و در گزینۀ 3 معنای ناچیزی و کم ارزشی دارد.

به بالای صفحه بردن