در کدام گزینه گروه اسمی بر اساس الگوی: «صفت اشاره ــ صفت عالی ــ هسته» به کار نرفته است؟

گزینه یک

این بهترین دانش‌آموز

گزینه دو

آن کهین بنده

گزینه سه

هر عاشق دل خسته

گزینه چهار

همان زیباتربن باغ

گزینه 3

هر صفت اشاره نیست.

به بالای صفحه بردن