در کدام گزینۀ همۀ واژه‌ها مُمال هستند؟

گزینه یک

سلیم، مزیح، کمین، اسلیمی، رکیب

گزینه دو

رکیب، حجیب، سلیم، مزیح، سلیح

گزینه سه

وزین، رکیب، حجیب، مزیح، اسلیمی

گزینه چهار

لیکن، حجیب، مزیح، اسلیمی، مهمیز

گزینه 4

ممالِ یک واژه هم‌معنای آن واژه است، فقط تغییر تلفظ پیدا کرده و در آن، مصوت /ا/ به مصوت /یiیi/ تبدیل شده ولی معنایش دگرگون نشده است در سایر گزینه‌ها: کمین، سلیم (تندرست) و وزین (سنگین) ممال نیستند.

به بالای صفحه بردن