در کدام یک از ابیات «تهدید» وجود ندارد؟

گزینه یک

همه تیغ و گرز و کمند آورید
به ایرانیان تنگ و بند آورید

گزینه دو

ببینی تو فردا سنان مرا
همان گرد کرده عنان مرا

گزینه سه

بدو گفت خندان که نام تو چیست؟ تن بی سرت را که خواهد گریست؟

گزینه چهار

مرا مادرم نام مرگ تو کرد زمانه مرا پتک ترگ تو کرد

گزینه 1

در سایر گزینه‌ها، حریف به‌طور غیرمستقیم به مرگ تهدید شده است.

به بالای صفحه بردن