در کدام یک از گروه کلمات زیر غلط املایی یافت می‌شود؟

گزینه یک

« هزیمت و فرار - نغز و دلکش - لهو و لعب - صولت و هیبت - محال و غیر ممکن »

گزینه دو

« اغراق و بزرگنمایی - سنان و سرنیزه - جوشن و زره - افسر و دیهیم - جلال و شکوه »

گزینه سه

« مزیح و شوخی - فسوس و ریشخند - سلیح و مهمّات - هماورد و حریف - باره‌گی و اسب »

گزینه چهار

« کمان به زه - لعل گران بها - کوس و طبل - عنان و افسار - ستوه و درمانده - غنیمت و سود »

گزینه 3

باره‌گی غلط است و درست آن بارگی است.

به بالای صفحه بردن