در گروه لغات زیر چند واژه نادرست معنی شده اند؟ ژنده(دریوزه)- کرت(بخش های یک مزرعه)- باریک میان(لاغر)- آستانه(فلک)- چنبر(محیط دایره)- ورانداز(بازدید)- ضبط(گرفتن)- کمینگاه(تصرف)- فرزانه مرد(باهوش)- چمباتمه(گرفتاری)

گزینه یک

۴
4

گزینه دو

۳
3

گزینه سه

۲
2

گزینه چهار

۱ 1

گزینه 1

ژنده= کهنه آستانه= آستان کمینگاه= محل کمین چمباتمه= حالتی از نشستن/ چنبر= گرفتاری

به بالای صفحه بردن