در گروه واژگان زیر چند غلط املایی وجود دارد؟ «عنان اسب»، «رخ سند‌روص»، «الماس پیکان»، «سلیح جنگ»، «ذوالنون مصری»، «لشکر ملک»

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 1

رخ سندروص ← رخ سندروس

به بالای صفحه بردن