در گروه واژگان کدام گزینه، معنای واژه‌ای نادرست است؟

گزینه یک

(استماع: شنیدن)، (اقبال: خوشبختی)، (بدسگال: بداندیش)

گزینه دو

(اوان: هنگام)، (استرحام: رحم کردن)، (تعبیه کردن: آماده‌کردن)

گزینه سه

(یله: رها)، (پلاس: جامه‌ای کم ارزش)، (دانگ: بخش)

گزینه چهار

(جافی: ستمکار)، (صاحبدل: عارف)، (بیغوله: گوشه‌ای دور از مردم)

گزینه 2

«استرحام» به معنای «رحم خواستن» و «طلب رحم کردن» است.

به بالای صفحه بردن