در گروه کلمات زیر املای چند واژه غلط است؟ «مرحم دردها – خوار مغیلان – عربده و فریاد – جولقی و درویش – اشباح و سایه‌ها – نطق و خطابه – میغ و آفتاب – غیض و غضب – فارغ و آسوده»

گزینه یک

دو

گزینه دو

سه

گزینه سه

چهار

گزینه چهار

پنج

گزینه 2

ویرایش غلط‌های املایی: مرهم / خار / غیظ

به بالای صفحه بردن