در گروه کلمات زیر معنای چند واژه در مقابل آن غلط نوشته شده است؟ «کُنام: آشیانه / درفشان: درخشان / درع: کلاه خود / هنگامه: غوغا / ویله کردن: ناله کردن / پدرام: کافی / خطّه: سرزمین / دژ: قلعه / دوده: دودمان »

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 2

درع : زره / پدرام : سرسبز و خرّم

به بالای صفحه بردن