در گروه کلمات زیر معنای چند واژه غلط است؟ « کران : کنار / سمند : اسب سیاه و سفید / برنا : پیر / سنان : سرنیزه / خود : ترگ / فوج : دسته / آورد : نبرد / عنان : افسار / نغز : دلکش / پدرام : آراسته »

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 2

سمند : اسب زرد / برنا : جوان

به بالای صفحه بردن